Ugrás a tartalomra

Adatvédelem

Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

 

1. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Alkmár 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban ”Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a jelen bekezdésben meghatározott társaságok, mint adatkezelők magukra nézve kötelező erővel ismernek el.
Az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaságok különös tekintettel vették figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rend („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.raktaringatlan.hu, www.eladoipariingatlanhu, valamint awww.iparitelek.com címekenelérhetőweboldalakhoz (a továbbiakbankülön-külön: a „Weboldal”, együtt: a „Weboldalak”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalakon esetleg hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalakon megjelenő nem természetes személyek (ingatlanközvetítők, hirdetők stb.) adatkezeléseire. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak. A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a vállalkozások adatainak kezelésére.

 

2. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy aműveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelők: azok a 3. pontban meghatározott személyek, akik az Adatkezelés céljait és eszközeit –önállóan vagy másokkal együtt – meghatározzák.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személyFelhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármely Adatkezelőnevében személyes adatokat kezel.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalakon regisztrál, és ennek keretében megadja azalábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát.

Külső szolgáltató az Adatkezelők vagy a Weboldalak üzemeltetője által, az egyes szolgáltatásokbiztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdrdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik bármely Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak.
Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelőkkel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalakhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhely szolgáltatás biztosítása során az Adatkezelők Külső szolgáltatónak tekintik a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Tájékoztató:az Adatkezelők jelen adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztatója

 

3. Az adatkezelők személye és adatkezelési tevékenysége

3.1. Adatkezelő
Név: Alkmár 2000 Kft.
Székhely: 1144 Budapest Füredi utca 9/d.
Telefon: +36 20 3238556
E-mail: info@raktaringatlan.hu
Adatvédelmi felelős: Radnai Ervin
Adatvédelmi felelős beosztása: ügyvezető

3.2. Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok. 

3.3. Az Adatkezelő üzemelteti www.raktaringatlan.hua www.eladoipariingatlanhuvalamnt a www.iparitelek.com weboldalt („Weboldalak), melynek keretében hirdetési helyet biztosít a Adatkezelő és a vele szerződéses viszonyba lévő más Felhasználók részére. Használt és új ingatlanjaik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére továbbá a Weboldalakon regisztrált Felhasználók részére figyelő szolgáltatást vegyen igénybe.

3.4. A jelen 3. fejezetben és a 9.2. pontban leírt adatkezelések a GDPR. által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel az egyik Weboldalon regisztráló Felhasználó által az adott Weboldalra történő regisztrációkor és az adott Weboldal használata során megadott személyes adatait a többi Weboldal által nyújtott Szolgáltatásokkal összefüggésben kezeli anélkül, hogy a többi Weboldalra is be kellene az egyik Weboldalra már beregisztrált Felhasználónak regisztrálnia.

3.5. A Felhasználó a 3.4. pontban említett megállapodás feltételeitől függetlenül Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a Rendelet szerinti jogait.

3.6. A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy a Weboldalak által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban időről - időre rendszerüzenetet kap. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak egyrészt a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat

 

4. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve járnak el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezelik, az alábbiakban meghatározott célokból. ​A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.3. ​Adatkezelő a nekik megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.4. Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen ​Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen ​Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

4.5. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.6. Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel ​a Felhasználó ​jogos érdekét nem sérti.

4.7. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

4.8. Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezelik. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);

  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

 

 5.Az adatkezelés jogalapja

5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

 5.2. Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.7. pontban meghatározott jogszabályok. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelők részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelők a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezelik.

5.3. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.4. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

5.5. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

 

6. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldalak üzemeltetése, és az Adatkezelők szolgáltatásainak nyújtása.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:
A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
Személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése;
Felhasználói csoportok képzése és részükre célzott tartalom és/vagy hirdetések megjelenítés. 
Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása;
Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az Adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használnak fel;
a Felhasználók jogainak védelme.

7. Az adatok forrása

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik, adatokat más forrásból nem gyűjt. Az adatok megadása a Felhasználó megkeresése és/vagy regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, esetleg telefonszámát és igényeit

 

8. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelők kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik. A kezelt adatok az alábbiak:
Teljes név, e-mail cím, telefonszám: Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel lehetősége. A fentieken túlmenően a Felhasználó döntése alapján a Weboldalak igénybevételéhez kapcsolódóan az Adatkezelő kezelhetik az alábbi adatokat: lakóhely, irányítószám – a fizetős szolgáltatások számlázásához szükséges. A fentieken túl az Adatkezelők kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 13. pontban leírtak szerint.

 

9. Az adatkezelési folyamat leírása

9.1. Az adatok forrása a Felhasználó, aki a Személyes adatokat a regisztráció, vagy megkeresés során, vagy később, bármely Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő egyes adatok megadása kötelező amennyiben regisztrálni szeretne.

9.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely Weboldalon elvégzett regisztrációt elvégzésével egyben hozzájárul a regisztráció során megadott Személyes adatainak, valamint az adott Weboldalon közzétett hirdetésnek az adott Weboldal üzemeltetője által a többi, jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelő részére történő továbbításához. A Felhasználó által közzétett hirdetés ilyen módon mindegyik releváns Weboldalon közzétételre kerül, továbbá a Felhasználó Személyes adatainak kezelésére – feltéve, hogy a Felhasználó a regisztráció során ahhoz kifejezetten hozzájárult – mindkét Adatkezelő jogosult. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen Tájékoztató hatálya alatt kizárólag közös adatkezelésre van lehetőség, a Felhasználó jogosult kizárólag az egyik Adatkezelő általi adatkezeléshez hozzájárulni.

9.3. A Felhasználó a Személyes adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

9.4. Amennyiben a Felhasználó regisztrál bármely Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál az érintett Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

 

10. Az adatok érdeklődők általi megismerése

A hirdetés iránt érdeklődők a Felhasználóval a megadott Személyes adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba. Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel akkor lehetséges, ha az érdeklődő fél megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait (pl. telefonszám, e-mail cím).

 

11. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése

Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszik a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldenek. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

 

12. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldalak számára, hogy felismerjék a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőket, mint a Weboldalak üzemeltetőjét segítik a Weboldalak optimalizálásában, abban, hogy a Weboldalak szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsák ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

 • elemzik a Weboldalak használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalakon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenítenek meg különféle tartalmakat vagy készítenek használati statisztikákat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelők felügyelnek, így nincs befolyásuk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó Tájékoztatók adnak tájékoztatást. Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználják arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsenek meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. ​A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldalak működése nem teljes értékű. Az angol nyelvűwww.aboutcookies.org​ weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

13. Adattovábbítás

Az Adatkezelő Személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálja és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

14. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenységük ellátásához jogosultak Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további Adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelők hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelőkaz igénybe v ett Adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelölik.

Az Adatkezelő által igénybe vett Adatfeldolgozók:

Kiasmester Bt Cégj. sz.: 07 06 015241
Google Ireland Limited Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House

A Weboldalak üzemeltetése során az Adatkezelők Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek. A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezeljék, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen ​Tájékoztató​ban alább rögzített célra használják fel. Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen ​Tájékoztató ​keretében tájékoztatják a Felhasználókat.

Google Ireland

 

 

Limited

Ireland, Dublin, Barrow Street 4, Gordon House

Facebook Limited

4 Grand Canal Square, Dublin Ireland

A Weboldalak által nyújtott szolgáltatások biztosítása szempontjából az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekintik azon Felhasználókat, akik az Adatkezelők által biztosított felületeket saját tartalom közzététele céljából, tárhelyként veszik igénybe (így különösen azon véleményt tesznek közzé). A Felhasználó a Weboldalra saját döntése alapján feltölthet Személyes adatokat, vagy használhat olyan szolgáltatásokat, amelyek segítségével Személyes adatokat gyűjthet, rögzíthet, kezelhet a tárhely felületen. Mindazon esetekben, amikor az Adatkezelő mint szolgáltató a Felhasználó részére felületet biztosítanak, az ezen felületen kezelt Személyes adatokkal kapcsolatosan adatkezelési tevékenységet nem végeznek. Az itt kezelt adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért a tárhely szolgáltatás igénybevevőt terheli minden felelősség.

 

15. Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az általuk kezelt Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelők érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a Személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy a Személyes adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

16. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot törlik, ha

a) kezelésük jogellenes;
Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelők a törlést haladéktalanul végrehajtják.

b) a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törlik. A törlés csak akkor tagadható meg, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

 1. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 2. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 

A törlés megtagadható:

(i) a véleménynyilvánítás​ szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

(ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

(iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevél az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelők a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törlik. Mivel a Felhasználó részére az Adatkezelők folyamatos szolgáltatást nyújtanak, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – a Felhasználó kérésének hiányában – az Adatkezelők mindaddig kezelik az adatokat, amíg az Adatkezelők és a Felhasználó közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az Adatkezelők a Felhasználó számára szolgáltatást nyújthatnak. Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt. Ha bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolja a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelők az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelők a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítik.

 

17. A Felhasználók jogai és érvényesítésük

17.1. Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatják a Személyes adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általuk kezelt, illetve az általuk vagy rendelkezésük szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Felhasználó Személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

17.2. A Felhasználó kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatják az adatszolgáltatás címzettjét, illetve a Felhasználó figyelmét felhívják arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

17.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.

17.4. A Felhasználó az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

17.5. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelő 1-nek az info@raktaringatlan.hu címre, küldött e-mailben.

17.6. ​A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általuk kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

17.7. ​A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

17.8. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről 

17.9. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az Adatkezelők 19.5. pontban írt elérhetőségein.

17.10. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu​) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót részletesen tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

18.Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

18.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ​Tájékoztató​t egyoldalú döntésüsel bármikor módosítsák.

18.2. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a ​Tájékoztató ​mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szüksé

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Radnai Ervin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ügyvezető