Ugrás a tartalomra

Hasznos anyagok ( fogalomtár )

Tisztelt Érdeklődő!

Alábbiakban egy fogalomtárat szeretnék bemutatni amely az ipari ingatlan bérbevétele vagy vásárlása során felmerülő fogalmak között segít eligazodni.

Állóeszköz
A vagyonértékelés egyik lehetséges tárgya az állóeszköz. Ebbe a körbe tartoznak a telkek, a földterületek, az épületek, az építmények, ipari ingatlanok, raktárak, üzemek, gépek, berendezések és a járművek.
  

Amortizáció
Számviteli szakkifejezés, amely az állóeszközök ipari ingatlanok, gépek eszközök értékcsökkenését fejezi ki, a számviteli, könyvviteli szabályoknak megfelelően. A vagyonértékelésben ennek megfelelője az avulás.

Avulás
A vagyonértékelésben használatos, az állóeszközök ipari ingatlanok, gépek és berendezések halmozott, pénzben vagy százalékban kifejezett értékcsökkenését jelenti. Az avulás oka az idő múlása miatti kopás, elhasználódás, értékvesztés. Nem kizárólag műszaki, hanem gazdasági, erkölcsi és piaci tényezők is kiváltják az avulást. Az avulásnak több fajtája ismert ipari ingatlanok esetében, amelyet az alábbiakban részletezünk:
Fizikai avulás az ipari ingatlan fizikai kopását és elhasználódását jelenti. Az ipari ingatlan életkora és az adott típusú ingatlanra jellemző gazdaságos élettartam arányával (hányadosával) mérhető. 
Szerkezeti avulás  azt jelenti, hogy az ipari ingatlan létrehozását követően megváltoznak az adott iparág igényei, az újonnan épített ipari ingatlanokon alkalmazott szerkezeti megoldások, ezért a korábban épített ipari ingatlanok fokozatosan elavulttá válnak
Környezeti vagy gazdasági avulás az ipari ingatlan környezetének megváltozását vagy akár az adott iparág teljes átalakulását vagy eltűnését is jelentheti. Ez mind a lehetséges bérleti díjakra, mint a használhatóságra, döntő hatással van.

   

Beépített térfogat
Az épület vagy ipari ingatlan külső határoló felületei által bezárt térfogat, melynek alsó határoló síkja a pincei, alagsori vagy földszinti padlószint. Építési költség meghatározásához, forgalmi értékeléshez alkalmazható.

Beépítettségi százalék
Telkekre jellemző mérőszám. Az ipari ingatlan földszinti bruttó alapterületének összegének és a telek területének a hányadosa.

Beépítésre nem szánt terület
A település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőművelési, illetőleg az egyéb célra szolgáló része.

Beépítésre szánt terület
A település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló területrésze.

Behajtási engedély
Parking Kft. weboldalán - http://www.parking.hu -  közzétett térképen jelzett területeken korlátozták a különböző méretű tehergépjárművek behajtását Budapest  teljes közigazgatási területén. Ipari ingatlanok használhatóságát alapvetően befolyásolja a kamionnal vagy más tehergépjárművel való behajtási engedély nélküli szabad elérhetőség.

Belmagasság
Ipari ingatlanok különösen raktárak fontos jellemzője a belmagasság a padló és mennyezet legalsó pontja közötti legkisebb  távolság.

Belterület
A település közigazgatási területének – jellemzően a, első-sorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó – kijelölt része.

Bérbe adható terület
Más iránymutatás hiányában a bérlő által kizárólagosan használt területek nettó területe veendő számításba. A hozadéki értékelés során, mint a bérleti díjbevétel és az üzemeltetési költség vetítési alapja alkalmazandó.

Bérleti jogviszony megszűnés
A bérlet megszűnése után a bérlő köteles a bérleményt az ipari ingatlan, tulajdonosának, üzemeltetőjének visszaadni. Állag veszélyeztetése nélkül a bérlő magával viheti mindazt, amit a saját költségén a bérleménybe beszerelt.

Biztonsági szolgálat
Ipari ingatlanok, telephelyek tulajdonosai általában szerződnek biztonsági szolgálatokkal.
Ezek a cégek jellemzően a következő feladatokat látják el:
1. Megbízó által kijelölt területen (zárt objektumon belül) ún. zárástól - nyitásig szisztéma alapján, őrzés-védelem
2. Biztonságtechnikai feladatok ellátása naponta 24 órán keresztül,
3. A terület ellenőrző bejárása (igény esetén meghatározott, ellenőrzött útvonalon),
    és az észlelt rendellenességek naplózása,
4. Kiépített monitoring (videó megfigyelő) biztonsági rendszer felügyelete, kezelése.
5. Tűz és egyéb észlelhető káresemény esetén, a tűzoltóság illetve a szakhatóságok valamint a tulajdonosok üzemetetők értesítése, műszaki mentés.

Bruttó alapterület
Az épület által a telekből lefedett terület. Beépíthetőségi mutató meghatározásához alkalmazandó.

Bruttó összes terület
Az épület szintenként meghatározott területeinek összege, a külső körítőfalak külső síkján mérve, minden építményszintre összegezve. Az építési költség meghatározásához alkalmazandó elsősorban.

Dokkoló kapu
Dokkoló kapu esetén a teherautó közvetlenül a raktár épületének nyílászárójához tolat, és szinte „légmentesen” csatlakozik a raktár belső területéhez. Ilyenkor az épület és a jármű között egy ütköző és tömítő funkcióval bíró kaputömítés van ami kizárja a szelet, az esőt, a hideget és hozzájárul a hatékony működéshez.

Építési telek
Beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közútról, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról, gépjárművel közvetlenül meg-közelíthető telek.

Építési terület
Telek vagy telkek csoportja, amely építmények elhelyezésére szolgál.

Építmény
Rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre.

Épület I
Olyan ingatlan-felépítmény, amelyet mesterségesen hoztak létre, és huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas. Ilyenek különösképpen a lakó-, üzleti- és irodaépületek, a raktárak és csarnokok.

Épület II
Olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés – jellemzően tartózkodás – céljából.

Értékelési szakvélemény
A vagyonértékelő, munkájának eredményét szakvéleménybe, más néven Értékelési Szakvéleménybe foglalja. Ennek az értékelt vagyontárgytól függően vannak különleges, és vannak állandó tartalmi elemei. Ilyen állandó tartalmi elemek a következők: - A megbízás körülményeinek ismertetése, - A felhasznált információk és forrásuk, - Az értékelt vagyontárgy bemutatása, - A piaci környezet bemutatása, - Az alkalmazott módszer bemutatása, - Az értékelés fordulónapja, - A vagyonértékelő jogosultságának igazolása.

Értékmódosító tényező
Forgalmi érték megállapítása során az összehasonlító adatokból indulnak ki. A vizsgált állóeszköz az összehasonlítás bázisától egyes tulajdonságaiban szükségszerűen eltér. Azok a tulajdonságok, amelyek az érték alakulását lényegesen befolyásolják, az értékmódosító tényezők.

Forgalmi értékelés
Állóeszközök értékének megállapítására használatos, mindennapos ügyeltekben a leginkább ajánlható módszer. Alapelve az összehasonlítás, azaz az eddigi, hasonló és megtörtént ügyletek, adásvételek során kialakult árakat kell összehasonlítani, és ezekből következtetni a vizsgált eszköz értékére, figyelembe véve az értékmódosító tényezőket.

Földterület
Az ingatlan természetes összetevője. Általánosítóbb megnevezés, mint a telek.

Helyi építési szabályzat
Az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet.

Hűtött raktár
Egyes raktárak hőszigetelő és hőmegtartó képességük okán alkalmasak alacsonyabb hőmérséklet biztosítására. Ez általában az élelmiszer ipari termékek raktározása esetén fontos. Megkülönböztetünk hűtő és mélyhűtő raktárak. Hűtőraktárak esetében a hőmérséklet 0-10C fok között, míg mélyhűtő esetében a -5C - -20C fok közötti hőmérséklet biztosított.

Infrastruktúra
Az infrastruktúra szintje, állapota az ingatlanok értékének fontos befolyásolója. Beszélhetünk szűk értelemben vett (közművek, utak) és tágabb értelemben vett infrastruktúráról, ez utóbbi az ellátottságot, a beszerzési, közlekedési, tényezőket is magában foglalja.

Ingatlan fogalma I.
Ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész.

Ingatlan fogalma II.
Az ingatlan fogalma alatt a földfelszín egy meghatározott, rendszerint az ingatlan nyilvántartásban önálló egységként kezelt részletét értjük, annak minden alkotórészével és tartozékával (gyümölcsével) együtt, és minden olyan körülményt, amely ennek jelenlegi vagy jövőbeni sorsára kihatással lehet. Ez hétköznapi értelmezésben a földet, az azon lévő felépítményt és mindezek jogi környezetét jelenti.

Ingatlan fogalma III.
Az ingatlan a földterület + felépítmény + jogi adottságok együttese.

Ingatlan piac
Az ingatlanpiac az a piac, ahol az ingatlanokat, illetve az ahhoz kapcsolódó jogokat adják-veszik. Az ingatlanpiac tehát a földterület + felépítmény + jogi adottságok együttesének piaca.

Ingatlan-értékelés
A vagyonértékelés egy részterülete. Az erre vonatkozó jogosultságot jogszabály határozza meg.

Ingatlan értékesítése a bérleti jogviszony tartama alatt
Az a tény, hogy a bérbeadó az ipari ingatlant bérbe adta - a felek eltérő megállapodásának hiányában - nem zárja ki, hogy az ipari ingatlant műhely tulajdonosa a bérelt területet a bérlet fennállása alatt másnak eladja. Ilyenkor a telephely bérlője köteles lehetővé tenni, hogy az érdeklődők a bérleményt megtekinthessék.

Ipari áram
A háromfázisú átvitel során a három vezetéken ugyanolyan feszültségű és nagyságú váltakozó áram folyik, de ezek egymáshoz képest eltolt, a váltakozó áram teljes periódusának harmadrészével.

Ipari daruk
Ipari ingatlanokban, csarnokokban és szabad ipari területeken különböző ipari darukat alkalmaztak. Ezek néhány fajtája a következő:
1. Emelődaru: terhek felemelésére, mozgatására és leeresztésére szolgáló gép, amely felszerelt hajlékony emelőalkatrészhez (kötél, lánc) erősített emelőkampóval vagy valamely más tehermegfogó szerkezettel.

 2.  Híddaru: sínen haladó hidas emelődaru, melynek emelőszerkezete összekapcsolt a híd mentén mozgó emelőkocsival vagy emelőcsigával.

Ipari padló
Hazánkban az elkészült ipari padlónak a döntő többsége acélszál erősítéses betonból készül műszaki és gazdaságossági előnyök miatt.
Ezen szerkezeteknek, mint a létesítmények egyik leginkább igénybe vett részeinek a megfelelő műszaki állapota, tartóssága, stratégiai jelentőségű az ipai ingatlan tulajdonosának, üzemeltetőjének szempontjából.
Standard ipari padló
Az egyik leggyakrabban épített ipari padlórendszer, a beton zsugorodása miatt fugavágásokkal ellátva 6–9 m ként, könnyen és gazdaságosan megépíthető szerkezeti felépítéssel, szinte minden általános igény kielégítésére optimális költség hatékony megoldás.
Fugamentes ipari padló
Vágott fuga nélküli, nagy dilatációs távolságú, korszerű és rendkívül hatékonyan használható, nagyobb teherbírású ipari padló, fugaszél letöredezési problémák kiküszöbölésére.. A vágott hézagmentes, azaz fugamentes ipari padlóban lehetséges, hogy egységes, homogén felületet alakítsunk ki akár 2000 m² területen is.
Nagy síkpontosságú ipari padló
Különlegesen magas színvonalú, nagy teherbírású, fugamentes ipari padló, nagy sebességű targoncaforgalomnak kitett nagy belmagasságú ipari ingatlanok, raktárak, csarnokok közlekedőfolyosói számára.
Hűtőházi ipari padló
Hőszigetelésre épített, speciális hőhatásoknak kitett standard, fugamentes, vagy nagy síkpontosságú ipari padló elsősorban hűtött raktárakba.
Padlófűtéses ipari padló
Hőszigetelésre épített, fűtőcsövezéssel ellátott, speciális hőhatásoknak kitett standard, fugamentes, vagy nagy síkpontosságú ipari padló.
Kültéri ipari padló
Szabad területen épülő, erős időjárási és más, speciális környezeti hatásoknak kitett, nagy teherbírású, érdesített felületű ipari padló.
Műgyanta ipari padló
A jól tisztítható, pormentes ipari padozat követelményét általában műgyanta bevonati rendszerekkel elégítik ki. A legjobb minőségű és legmagasabb beruházási költségű megoldás.

Ipari padló teherbírása
Ipari ingatlanok padlójának teherbírását t /nm mérőszámmal szokás megadni. A szám azt jelzi, hogy az ipari padló 1 nm-én maximálisan hány tonnával terhelhető.

Ipari park
Az ipari parkok olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények, amely főként kis- és középvállalkozások számára, a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket. A park körülhatárolt működéséről gazdasági társaság gondoskodik.

Kamionozhatóság
Az ipari ingatlan kamionnal közvetlenül megközelíthető, így az épületen kívül az áru rakodásához nem szükséges külön szállítóeszköz.

Komissiózás
A komissiózás (árugyűjtés) az áruk a raktárból való előre megadott megrendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását megvalósító folyamat, amely a megrendelés átvételével kezdődik, és a kigyűjtött áruk megrendelésenkénti összeállításával fejeződik be.

Közterület
Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

Közvetett fűtési rendszerek
Az elégetett energiahordozó hőjét nem közvetlenül adják át az ipari ingatlan, légterébe, hanem hőátadással, hősugárzással fűtenek. Energiahasznosítási hatásfokuk gyengébb, mint a közvetlen fűtési rendszereké.

Közvetlen levegőfűtő rendszerek
Hatásfokuk nagyon jó, mert a gáz közvetlenül az ipari ingatlan, melegítendő levegőjében ég el, hőjét száz százalékban átadja neki. Ipari ingatlanok, fűtésére és fűtött levegő utánpótlására igen alkalmas.

Külterület
A település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mező-gazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló része.

Likviditás
A likviditás valamitől való megszabadulás – azaz a pénzhez jutás – könnyűségét, gyorsaságát jellemzi. Például a részvényekkel az értékpapír-piacon könnyen és gyorsan lehet kereskedni, azonban az ingatlanok adás-vétele sokkal több időt vesz igénybe.

Minimális bérleti idő
Minimum bérleti időtartamként 1-5 éves időszakot jelölnek meg az ipari ingatlanok tulajdonosai. 1 évnél rövidebb, vagy határozatlan időre ritkán kötnek bérleti szerződést közepes vagy nagyobb bérlemények esetén. Több éves bérleti idő esetén számíthatnak a bérlők kedvezőbb kondíciókra.

Műtárgy
Mindaz az építményfajta ami nem minősül épületnek amelyen (amelyben) emberek csak karbantartási, közlekedési céllal vagy rendkívüli esetben ideiglenes céllal tartózkodnak.

Nettó alapterület
Az épület helyiségeinek belső alapterülete, vagyis a burkolt falsíkoktól mért összes belső terület. Forgalmi értékeléskor alkalmazandó.

Nettó pótlási költség elvű értékelés
Állóeszközök értékének megállapítására használatos, a legkevésbé ajánlható módszer. Alapelve az, hogy egy vagyontárgy pótlási költségéből levonva az avulást, egy lehetséges, a vagyonértékre jellemző számot, a nettó pótlási költséget kapjuk. Ámbár az avulás tartalmaz piaci okok miatti értékcsökkenést is, ez a módszer, illetve érték nem tekinthető a piaci érték megközelítésére alkalmasnak.

Óvadék, kaució
Az óvadék, köznapi szóhasználatban kaució a gyakorlatban nem egyéb, mint  2-3 hónapnyi bérleti díjnak megfelelő összeg biztosítékul történő átadása az ipari ingatlan tulajdonosának, hogy későbbiekben egy esetleges szerződés nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén követelését ezen összeg terhére közvetlenül kielégíthesse. A kaució előrefizetésnek mégsem tekinthető, azaz a  bérleti díjfizetési kötelezettséget nem érinti. Gyakorlatban a bérlő ragaszkodhat ahhoz, hogy a kaució címén átadott összeget a bérbeadó kamatozó számlán helyezze el a bérlet teljes időtartamára, és abból csupán meghatározott esetekben keressen kielégítést. Az óvadék, a bérleti szerződés megszűnésekor visszajár.
Az óvadék alapja egyes ipari ingatlanok esetében a havi bérleti díj, más ipari ingatlanoknál a havi bérleti díj + az üzemeltetési költség.

Piaci érték
A piaci érték egyfajta idealizált érték, átlagos ár, a lehetséges árak várható értéke, amelyet a TEGOVOFA az alábbi módon definiál: A piaci érték azt az árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében az értékelés időpontjában várhatóan eladható, feltételezve, hogy 1. az eladó hajlandó az eladásra, 2. az adásvételi tárgyalások lebonyolítására ésszerűen hosszú idő áll rendelkezésre, 3. a tárgyalás időtartama alatt az érték nem változik, 4. a vagyontárgy meghirdetése és értékesítése kellő nyilvánossággal történik, 5. az átlagostól eltérő, speciális ajánlatot nem vesznek figyelembe. A piaci érték az ismert legjobb közelítés a várhatóan kialakuló árra, így ez a vagyonérték leggyakrabban meghatározott formája.

Portaszolgálat
A porta, vagy portaszolgálat vagyonvédelmi helyszín, az ipari ingatlan és a külvilág fizikai érintkezésének elsődleges pontja. Állandó felügyeletet igényel, mivel itt szűrhetőek leghatékonyabban a telephely üzemeletetői és bérlői számára nem kívánatos külső zavaró hatások.

Portfólió
Általános értelemben: befektetések kosara (választéka).

Raklap
Az áruk, termékek szállítására, ipari ingatlan, csarnok, raktár épületében történő raktározásra szolgál. Legelterjedtebb egységrakomány-képző eszköz. Anyaga jellemzően fenyő fűrészáru. Magyarországon szabványosított méretei:
  800 x 1200 x 150 mm
1000 x 1200 x 150 mm
1000 x 1000 x 150 mm.
Az első két szám mindig az alapterület, a 3. szám a magasság.
A szabványosított méretek a szállítójárművek rakterének lehető legjobb kihasználását célozzák. Névlegesen 1000 kg-mal terhelhetők.
Az egyutas raklap egyszeri felhasználású. Anyaga kisebb tömegű, fedlapja vékonyabb vagy más anyagú lécekből készül, az is lehetséges, hogy fa- hullámpapír lemez kombinációból, fröccsöntött műanyagból. Előnye a kis tömeg és alacsony előállítási költség. Értelemszerűen kisebb tömeggel terhelhető.

Rámpa
Nem földszintes raktár, esetén a rakodás alapvető helye a rámpa, amelyik magassága gépkocsik esetében 85-90 cm, kamionnál 1,20 méter. A rakodórámpa lehet fedett, vagy fedetlen attól függően milyen az áruk tárolására, vagy gyártására készült épület.
 
Rámpakiegyenlítő
A rámpakiegyenlítő áthidalja és kiegyenlíti a jármű platója és a raktár padlója közötti szintkülönbséget, amely a rakodás közben a teherautó terhelése miatt változhat.

RICS
Nagy-britanniai királyi felmérők és értékbecslők szövetsége (Royal Institute of Chartered Surveyors). Állóeszköz-értékelési tagozata elsőként ismerte fel a szakma egységesítés, közös nyelv iránti igényét. Az általuk kiadott Útmutató (Piros könyv) a TEGOVOFA útmutató előzménye és alapja.

Sajátos építményfajták
Az épületnek nem minősülő közlekedési, távközlési, közmű- és energia-ellátási, vízellátási és vízgazdálkodási építmények (mérnöki létesítmények), továbbá a bányaműveléssel, a környezetvédelemmel kapcsolatos, és az atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a hon-védelmi és katonai célú építmények.

Sprinkler
A sprinkler berendezés, egy a védendő teret, vagy épületet behálózó csőrendszer, amelyen az adott kockázatnak megfelelő sűrűségben és kiosztásban sprinkler fejek, tűzoltó fejek találhatók. A sprinkler fejekben egy olvadóbetét van, mely meghatározott hőmérsékleten eltörik és így a csőrendszerből kilépő vizet, a sprinkler fej, az oltandó felületre spricceli.

Szabályozási terv
Az a településrendezési terv, amely a település közigazgatási területének fel-használásával sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajz formájában ábrázolja.

Szintterületi mutató
A szintterületi mutató határozza meg, hogy egy adott telken mennyi m2 épület hozható létre. Ez az egyik legfontosabb mérőszám fejlesztési területek esetén. A terepszint alatti terület nem számít bele!

Targonca
A targoncák elsősorban raktárakban, nagy belmagasságú csarnokokban darabáruk rakodására, illetve rövid távú szállítására szolgáló szakaszos működésű anyagmozgató berendezések.

TEGOVOFA
Állóeszköz-értékelők Európai Csoportja (The European Group of Valuers of Fixed Assets). Az 1981-ben alakult szervezet fő feladatául az EGK országok értékelőinek nézeteinek egységesítését és képviseletét tűzte ki. Ennek írott dokumentuma a TEGOVOFA útmutatója.
Az útmutatót folyamatosan korszerűsítik és fejlesztik, beleszerkesztve az egyes tagországok eltérő rendelkezéseit és az időközben kialakult újabb eredményeket. A kiadvány az útmutató tömören fogalmazott részből, és a bővebben magyarázó háttéranyagból áll. Ez a kiadvány nem módszereket és értékelési eljárásokat közöl, hanem alapszabályokat és alapelveket fektet le.

Telek
Olyan földterület, amelyet önálló helyrajzi számmal az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, így nagysága, határai és egyéb adatai ismertek.

Telekkihasználtsági arány
Bruttó összterület és a telek területének százalékos aránya.

Tűzvédelem, tűzvédelmi kategóriák
A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása céljából az anyagokat, a technológiát, a tevékenységet, továbbá a veszélyességi övezeteket, a helyiségeket, a szabadtereket, a tűzszakaszokat, az építményeket, műtárgyakat, az építményeket, ipari ingatlanokat tűzveszélyességi osztályba kell sorolni.

•    A-Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
•    B-Tűz- és robbanásveszélyes
•    C-Tűzveszélyes
•    D-Mérsékelten tűzveszélyes
•    E-Nem tűzveszélyes

Üzemeltetési díj
Az üzemeltetési díjban foglalt szolgáltatások, költségek ipari ingatlanonként változnak. Általánosságban tartalmazza az ipari ingatlan üzemeltetésére fordított eszközök és munkaerő költségeit, a takarítással, őrzéssel, karbantartással kapcsolatos kiadásokat, a szemétdíjat. Emellett, legtöbbször magába foglalja az ipari ingatlan biztosítási díját, az ingatlanadót. A leírtak alapján a bérlő tulajdonában lévő tárgyakra és berendezésekre önálló vagyonbiztosítás megkötése szükséges. Az ipari ingatlanok havi nettó üzemeltetési díja 0,5-2 EUR/nm között változik raktárakra vetítve.

Vagyonérték
A vagyonértékelés a vagyontárgyak értékének megállapítására vonatkozó tevékenység. A vagyonérték becslés eredménye, a jövőben várható, eladási (vételi, apport, stb.) ár előrejelzése.

Vagyonértékű jog
Bizonyos, például az ingatlanokhoz kapcsolódó jogok a piacon megjelenhetnek, gazdát cserélhetnek, ár- és értékviszonyai alakulnak ki. Ilyen lehet az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jog a bérleti jog, a kezelői jog.